Tag: massage

Pony Party: Watsu

Mood music(Slip into Something More Comfortable by kinobe)

“What’s up?”

    “Watsu.”

“Watusi?”

    “No!  Watsu. Watsu!”

“Gesundheit!”

    “Whatsamatta – U never heard of Watsu?”